Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.9.2021 ja päivitetty 12.5.2022

Tämä tietosuojaseloste kertoo henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä Wise Invest Group Oy:n (“uRent”) SaaS -palvelun (“Palvelu”) yhteydessä.

 

1. Rekisterinpitäjä

Orhi / Wise Invest Group Oy
Kisällinkatu 8, 70780 Kuopio

 

2. Yhteystiedot rekisteriasioita varten

a) Tietosuojavastaavan yhteystiedot.
Tietosuojavastaava
Antti Pesonen
antti@orhi.fi
050 4646884

 

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpitoon sekä palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilöasiakkaan (vuokralleottaja ja/tai kuljettaja) henkilötiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumero ja henkilötunnus.
• Yrityksen nimi ja Y-tunnus
• Asiakkaan aiemmat varaustiedot
• Verkkoyhteyden IP-osoite
• Laskutustiedot
• Vuokrattavien tuotteiden paikannustiedot
• muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme tietoja turvallisiksi todetuissa järjestelmissä, joihin vain tietoa käsittelevällä taholla on pääsyoikeus niin kauan, kuin tarvitsemme niitä palvelun tarjoamiseen. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

 

6. Tietolähteet

Rekisterin sisältämiä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään hänen suostumuksella verkkosivusto vierailun yhteydessä, sähköpostitse tai puhelimitse.

 

7. Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsittelee rekisterinpitäjän toimeksiantama kolmas osapuoli. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle, eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Orhi käyttää seuraavia alikäsittelijöitä palvelun tarjoamiseksi:
• Parvus Oy (asiaksrekisterin ylläpitäjä)
• Visma Payments Oy (verkkomaksaminen)
• Visma Solutions Oy (sähköinen allekirjoittaminen)
• Amazon Web Services (alustapalvelutarjoaja)

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).